Гаранция | Връщане | Замяна

Всеки продукт закупен от електронен магазин EnergyHouse.bg се предлага с производствена гаранция. Важно е да знаете, че всеки производител има свой условия за валидност на гаранцията.

ВАЖНО: При получаване на поръчаната от вас стока се уверете, че е в търговски вид в присъствието на доставчика. Ако забележите наранявания на стоката уведомете доставчика и той ще състави Протокол за увредена пратка.

 

Не се приемат рекламация за получена стока, увредена в последствие.

Продуктите, предлагани от електронен магазин energyhouse.bg, трябва да бъдат използвани в изправни уреди (пелетни камини, пелетни горелки) за пелетите и камини и/или пиролизни котли за брикетите.

 

Пелетите и брикетите трябва да се съхраняват на сухо място, в което няма наличие на влага.

 

УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА

 

Гаранцията влиза в сила от датата на закупуване на продукта.

Гаранцията важи само при правилна експлоатация на изделието, използването му по предназначение и при спазване на инструкциите за съхранение.

Предявяване на рекламация

 

В случай на рекламация, моля свържете се с представител на тел.: 0888 289 252. Необходимо е покупката да бъде удостоверена с документи (фактура и/или фискален бон). Ще бъде необходимо да изпратите снимки и описание на дефекта. Ако се установи производствен дефект, възникнал по време на гаранционния период, ще бъдат предприети мерки замяна на продукта с друга марка или друга партида в срок от 30 дни от датата на подадения иск за рекламация.

В случай на предявена рекламация, EnergyHouse.bg си запазва правото на експертна проверка за установяване правилната експлоатация на продукта. Продуктът, подлежащ на замяна, трябва да бъде опакован и грижливо съхраняван, за да се избегне допълнителното му увреждане. Това е задължение на клиента и при неспазването му гаранцията може да бъде отказана.

 

Ако определен модел/марка вече не е в производство, доставчикът си запазва правото да използва друг сходен модел/марка или да замени модела с най-близкия по характеристики и цена.

Гаранционният срок спира да тече през времето, необходимо за отстраняване на дефект или замяна на продукт. Отстраняването на дефект или замяната на продукт в рамките на гаранционния срок, не води до удължаване или до начало на нов гаранционен период.

 

Условията за замяна важат само за територията на град София или всеки друг град, в който производителя има представителство/дистрибутор.

 

 

Име и адрес на лицето, предоставящо търговската гаранция:

 

Енерджи Хаус БГ ЕООД гр. София,  тел. 0888289252 имейл: info@energyhouse.bg

 

НАСТОЯЩАТА ГАРАНЦИЯ НЕ ОКАЗВА ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ПРАВАТА НА КЛИЕНТА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ГАРАНЦИЯТА ПО ЧЛ. 112-115 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ:

 

Чл.112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

 

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

 

  1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието; 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

 

Чл.113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

 

(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

 

(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

 

(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

 

(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

 

Чл.114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

 

  1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; 2. намаляване на цената.

 

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

 

(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

 

(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

 

Чл.115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

 

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

 

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

 

Качествени пелети от дървесина | ЕНЕРДЖИ ХАУС БГ
Logo
Регистрация нов клиент
Shopping cart